På här sidan samlar vi information om fornborgar i Rekarnebygden, det vill säga det som idag är Eskilstuna kommun.

 

Stenby

 

Wow-faktor: värt ett besök

Tillgänglighet: 1

Man skulle kunna tro att Stenby gård (strax söder om borgen och strax norr om dagens stadsdel med samma namn) har gett sitt namn till fornborgen. Men i princip är det tvärt om: lokala ”sten”-namn är ofta knutna till fornborgar. Gårdsnamnet bör alltså tolkas som ’byn vid fornborgen’

Läs mer

https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1769936/FULLTEXT01.pdf